Regulamin

Dzień dobry!

Nazywam się Nina Wojtyra i jestem twórcą produktów elektronicznych, które sprzedaję za pośrednictwem mojego sklepu dostępnego pod adresem www.ninawojtyra.pl Jest mi niezwykłe miło, że obdarzyłeś mnie swoim zaufaniem i jesteś zainteresowany zakupami w moim sklepie.

Sklep zarejestrowany jest na następujące dane: Vitanina Sp. z o.o., NIP: 532-209-08-85, ul. Rybacka 1d, 05-420 Józefów,

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach płatności dostępnych w sklepie, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail

nina@ninawojtyra.pl

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów

Nina

Regulamin sprzedaży

 1. Najważniejsze informacje
 1. Produkty są sprzedawane przez Vitanina sp. z o.o. NIP: 532-209-08-85, ul. Rybacka 1d, 05-420 Józefów pod marką Vitanina Nina Wojtyra , e-mail: nina@ninawojtyra.pl
 2. Podstawowe pojęcia:
 3. Kupującym jest osoba dokonującą zakupu produktu, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
 4. Konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową
 5. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Kupujący otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego; format pliku zależny jest od zawartości Materiału (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video),
 6. Usługa – Usługi świadczone przez Sprzedawcę, które mogą być przedmiotem zamówienia takie jak np. usługa konsultacji/Pakiet konsultacji;
 7. Produkt – produkty elektroniczne i usługi oferowane przez Sprzedawcę;
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży;
 9. Sklep/strona – strona, na której prowadzona jest sprzedaż;
 10. Dzień – oznacza dzień roboczy, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 11. Warunki realizacji umowy określa Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie produktu.
 12. Umowa na produkt zostaje zawarta z chwilą dokonania skutecznej wpłaty przez Kupującego (o ile indywidualne ustalenia nie wskazują inaczej).
 13. Ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa.
 1. Zasady zakupu produktu, czyli jak złożyć zamówienie
 2. W celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym, należy:
 1. wybrać produkt, który chce się kupić spośród opcji dostępnych na stronie poprzez dodanie go do koszyka,
 2. następnie należy przejść dalej przez proces zakupowy zgodnie z instrukcjami,
 3. uzupełnić formularz zamówienia,
 4. zaakceptować Regulamin i dokonać płatności,
 5. po dokonaniu płatności, Sprzedawca prześle Kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 6. W celu złożenia zamówienia na Program konsultacji należy:
 1. zapoznać się z warunkami programu,
 2. dodać produkt do koszyka
 3. zaakceptować Regulamin i dokonać płatności,
 4. po dokonaniu płatności, Sprzedawca prześle Kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji a także link do kalendarza celem wyboru terminu konsultacji.

III. Zasady płatności za produkt, czyli jak opłacić zamówienie 

 1. Płatności za produkt można dokonać za pomocą:

przelewu elektronicznego (szybkich przelewów) za pośrednictwem platformy Tpay.pl

w przypadku płatności cyklicznej – płatności będą dokonywane za pomocą karty za pośrednictwem platformy PayU.pl. Przy pierwszej płatności, Kupujący podaje dane swojej karty akceptując kwotę cyklicznej płatności. Płatność w następnych miesiącach dokonywana jest automatycznie.

Płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą dokonania skutecznej płatności. W przypadku płatności cyklicznej lub płatności, która została rozłożona na raty – do zawarcia umowy dochodzi z chwilą dokonania skutecznej płatności pierwszej płatności lub pierwszej części płatności. Pod pojęciem skutecznej płatności należy rozumieć uznanie płatności przez Pośrednika płatności.

 1. Termin realizacji umowy, czyli kiedy otrzymam produkt
 1. Szczegółowe warunki dot. realizacji umowy opisane są w opisie produktu oraz w niniejszym Regulaminie.
 2. W przypadku rozbieżności między treścią Regulaminu a opisem produktu, w szczególności w zakresie terminu realizacji, wiążący jest opis produktu. W przypadku rozbieżności między treścią indywidualnych uzgodnień a Regulaminem lub opisem produktu, wiążące są indywidualne uzgodnienia.


Produkty elektroniczne 

 1. W przypadku zakupu produktu uwzględniającego produkt elektroniczny, dostęp do produktu zostanie udzielony Kupującemu niezwłocznie po dokonaniu skutecznej płatności. Produkt będzie udostępniony w ramach Konta Użytkownika. Dodatkowo, produkt będzie przesłany na podany przez Kupującego adres e-mail z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. W przypadku produktu takiego jak np. kursy lub inne produkty, w ramach których treści z uwagi na specyfikę produktu będą udostępniane systematycznie – produkt ten zostanie udostępniony Kupującego zgodnie z przewidzianym harmonogramem.
 3. W przypadku zakupu produktu uwzględniającego dostęp do grupy na Facebooku lub do innych platform, a także do webinarów/nagrań na żywo, Kupującemu zostanie przydzielony dostęp do ww. miejsc niezwłocznie po zakupie lub w terminie wynikającym ze specyfiki i opisu produktu (np. przed rozpoczęciem kursy lub przed rozpoczęciem webinairu/nagrania na żywo).        Konsultacje/Pakiety konsultacji
 4. W przypadku zakupu Pakietu konsultacji/wizyt:
  1)Kupujący może korzystać z konsultacji w okresie wskazanym w zamówieniu zgodnie z treścią zamówienia;
  2)Umowa wygasa po zrealizowaniu wszystkich konsultacji wynikających z umowy lub z upływem okresu, na który został zakupiony Pakiet, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej;
  3)Umowa nie podlega automatycznemu przedłużeniu.
  4)Szczegółowe zasady korzystania z Pakietu, w tym ilość konsultacji określa oferta/opis produktu stanowiący załącznik do umowy; 5)Miesiąc ważności pakietu należy rozumieć jako miesiąc kalendarzowy licząc od dnia dokonania skutecznej płatności; Godzinę konsultacji należy rozumieć jako 60 minut.
 1. W przypadku zakupu produktu uwzględniającego konsultacje/pakiety konsultacji, konsultacje zostaną przeprowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu przez Kupującego terminu ze Sprzedawcą. Istnieje możliwość 2-krotnej zmiany terminu konsultacji przez czas trwania umowy. Warunkiem zmiany jest odwołanie konsultacji najpóźniej na 48 godzin przed planowanym terminem. W innych przypadkach, w tym m.in. w przypadku nieodwołania konsultacji w wyznaczonym terminie, konsultacja zostanie uznana za wykonaną. Odwołanie konsultacji/wizyty powinno nastąpić na podany w regulaminie w §1 ust. 1 adres e-mail.
 2. W przypadku zakupu usług takich jak m.in. konsultacje/Pakiety konsultacji, do należytej realizacji usługi konieczne będzie przekazanie przez Kupującego informacji dot. zdrowia, nawyków żywieniowych itp. i wypełnienie kwestionariusza żywieniowego wraz ze zgodą na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych wrażliwych (m.in. dot. zdrowia). Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.

     Szkolenia/Warsztaty

 1. Szczegółowe informacje dot. terminu realizacji szkoleń/warsztatów określa opis produktu.
 2. Dokonując zakupu produktu, Kupujący zapewnia sobie możliwość uczestniczenia w ww. wydarzeniach.

     Produkty z płatnością cykliczną

 1. W przypadku produktów, do których dostęp jest udzielany na czas określony i który przewiduje cykliczne płatności (m.in. Klub Inspiracji Vitanina):
 2. Umowa jest zawierana na czas określony wskazany w zamówieniu z zastrz. pkt 2;
 3. W przypadku gdy umowa nie zostanie wypowiedziana najpóźniej do dnia poprzedzającego termin obowiązywania umowy, umowa zostanie automatycznie przedłużona na czas nieokreślony. Wypowiedzenie można złożyć na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie bez podania przyczyny lub poprzez kliknięcie opcji dostępnej w ramach Konta Użytkownika.
 4. W przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony możliwe jest jej rozwiązanie z ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego .
 5. Miesiąc dostępu należy rozumieć jako miesiąc kalendarzowy licząc od dnia dokonania skutecznej płatności;
 6. Szczegółowe zasady korzystania z Pakietu, w tym ilość konsultacji określa oferta/opis produktu stanowiący załącznik do umowy;
 7. VOdstąpienie od umowy, czyli kiedy i jak mogę odstąpić od umowy
 8. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu, z zastrzeżeniem ust. 2. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie.  Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

Kiedy prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje

 1. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 2. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 3. o dostarczanie produktów elektronicznych, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Zasady wnoszenia reklamacji
 1. Sprzedawca dba o to by dostarczać wysokiej jakości produkty.
 2. Kupujący może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni (w przypadku Konsumentów) rozpatruje reklamacje, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Kupującego lub w inny sposób wskazany przez Kupującego.
 6. Do odpowiedzialności za jakość produktów mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dot. rękojmi lub odpowiednie dla Konsumenta przepisy europejskie.

VII. Warunki techniczne

 1. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Kupujących przez osoby nieuprawnione, dlatego Kupujący powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Kupującego z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 2. Dostęp i korzystanie z produktów możliwe jest dla Użytkowników na platformach systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub ich nowszych wersji, na dowolnego typu komputerze spełniającego wymogi ww. systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych o przepustowości co najmniej 700 kilobitów/s, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji oraz programu (pluginu) Microsoft Silverlight 5.1 lub jego nowszej wersji oraz Adobe Flash Player 11.X lub jego nowszej wersji. Niezbędne jest również włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej. Obowiązkiem Użytkownika przed skorzystaniem z Usługi jest sprawdzenie czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usług przez Użytkownika należy zwrócić się do BOK na adres: nina@ninawojtyra.pl.
 3. W celu złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Kupującego aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. W przypadku zakupu konsultacji on-line, konieczne jest posiadanie dostępu do programu umożliwiającego przeprowadzenie takiej konsultacji (np. Skype/Zoom).
 5. Z uwagi na to, że zakupione produkty elektroniczne mogą być w formacie PDF*, doc*, mp3*, mp4*, Kupujący musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki.
 6. Materiały dostępne w ramach Produktów mogą być zabezpieczane technologią Microsoft PlayReady. Do ich odtworzenia (streamingu online) niezbędna jest instalacja programu (pluginu) Microsoft Silverlight na urządzeniu Użytkownika oraz spełnienie pozostałych wymagań.
 7. W przypadku gdy opis produktu przewiduje dostęp do grupy na Facebooku lub dostęp do innej platformy, konieczne może być posiadanie przez Kupującego aktywnego konta na ww. platformach.
 8. Do złożenia zamówienia i korzystania z produktów konieczne jest założenie Konta Użytkownika.
 9. W celu zakupu produktu/uzyskania dostępu do niego, strony zawierają nieodpłatną umowę na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika. Usługodawca tworzy dla Kupującego podczas składania zamówienia Konto Użytkownika. W tym celu Kupujący podaje adres e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość, która zawiera między innymi automatycznie wygenerowane hasło do Konta. Po otrzymaniu tej wiadomości Kupujący powinien niezwłocznie dokonać zmiany hasła.
 10. Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Kupującego panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenia Konta Klienta. W ramach Konta Użytkownika, Kupujący ma możliwość śledzić historię zamówień, wprowadzać zmiany danych, korzystać z zakupionych produktów.

Kupujący może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania. Kupujący wysyła do Sprzedawcy w tym celu e-mailem oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Analogiczne zastosowanie ma to do rozwiązania umowy przez Sprzedawcę.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sprzedawcy nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.
 2. Prawami autorskimi do treści i materiałów zawartych w Serwisie/produktach w zakresie funkcjonowania niniejszego Serwisu dysponuje Vitanina bądź inny podmiot, od którego Vitanina uzyskała odpowiednią licencję.
 3. W przypadku gdy Użytkownik jest spoza Polski, powinien poinformować Sprzedawcę wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.
 4. W ramach korzystania z produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 5. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji.
 6. Konsument ma możliwość polubownego rozpatrywania sporów i rozpatrywania reklamacji, w tym m.in. skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami  http://ec.europa.eu/consumers/odr
 7. W przypadku Klientów zamieszkałych na terytorium Polski istnieje możliwość zwrócenia się także do:
 8. stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
 9. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą
 10. powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo,
 11. w przypadku innych Klientów, mają oni możliwość korzystania z pozasądowego rozpatrywania sporów i rozpatrywania reklamacji w sposób właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Kupującego Umowy.
 13. Do spraw nieuregulowanych stosuje się m.in. Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub inne odpowiednie dla Konsumenta przepisy europejskie.
 14. Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mogą Państwo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub w terminie 14 dnia od dostarczenia Produktu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować mnie o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Dane do kontaktu: Vitanina sp. z o.o., ul. Rybacka 1d, 05-420 Józefów e-mail: nina@ninawojtyra.pl

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwracam Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostałam poinformowana o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonam przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali mnie Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Vitanina sp. z o.o., ul. Rybacka 1d, 05-420 Józefów e-mail: nina@ninawojtyra.pl

Odstępuję od umowy sprzedaży z dnia*… następujących rzeczy*… polegającej na*…..

Imię i nazwisko, adres konsumenta* … Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej)

Data …………………………………………………

* uzupełnic

Tak, zgadzam się

Wykorzystuję pliki cookies do prawidłowego działania strony, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na stronie i prowadzić działania marketingowe. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?

facebook instagram pinterest twitter youtube linkedin tiktok twitch spotify website search menu close arrow-v1 arrow-v2 arrow-v3 arrow-v4 arrow-v5 arrow-v5 contrast letter shopping-cart